POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Como usuario, debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que pretende utilizar o sitio web, xa que poden sufrir modificacións. AVV ALVARO CUNQUEIRO (en diante tamén o PROVEEDOR ou o RESPONSABLE), resérvase o dereito, en calquera momento e sen previo aviso, de modificar o contido e a información do sitio web como estas Condicións Xerais e Particulares sen que exista a obriga de avisar previamente ou dalo a coñecer aos usuarios, sendo suficiente a publicación na páxina web.

En cumprimento do RGPD (Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril de 2016), da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais e demais normativa legal vixente ao respecto, Informámoslle que os datos persoais pasarán a formar parte das nosas actividades de procesamento.

DATOS DO RESPONSABLE

AVV ALVARO CUNQUEIRO   G15211659  Rúa do Bispo Diego Peláez, 7 baixo,  15705  Santiago de Compostela (A Coruña).

FINALIDADE DE RECOLLIDA DE DATOS

Os tratamentos que levamos a cabo como resultado da recollida dos seus datos a través dos formularios da páxina web ou que nos facilite por outros medios terán os seguintes fins:

 • Dar a coñecer a todos os usuarios información sobre a asociación, as súas actividades e eventos.
 • Atender as solicitudes de información, dúbidas, queixas ou suxestións requiridas polo Usuario.

O asinante garante a veracidade dos datos facilitados e comprométese a comunicar calquera cambio que se produza neles.

Ten dereito a retirar o consentimento dado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á legalidade do tratamento realizado con anterioridade.

PRINCIPIOS APLICADOS AOS DATOS ACHEGADOS POLO USUARIO

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: sempre requiriremos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais con un ou máis fins específicos que lle informaremos previamente con absoluta transparencia.
 • Limitación do propósito: recóllese con fins específicos, explícitos e lexítimos e non se procesará de xeito incompatible con eses fins.
 • Principio de minimización de datos: só solicitaremos datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que os necesitamos. O mínimo posible.
 • Principio de precisión: os datos serán exactos e, se é necesario, actualizados.
 • Principio de limitación do período de conservación: os datos conservaranse durante o tempo que non sexa necesario para os efectos do tratamento, dependendo da finalidade.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os seus datos serán tratados de tal xeito que lles garanta unha seguridade e confidencialidade adecuadas. Debe saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.
 • Responsabilidade proactiva: RESPONSABLE será o responsable de cumprir os principios indicados e adoptaremos as medidas técnicas e organizativas que nos permitan estar en condicións de demostrar o seu cumprimento.

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

RESPONSABLE ten dereito a procesar datos persoais para os fins indicados, en función de:

 • O consentimento outorgado polo interesado asinando os correspondentes formularios marcando a caixa incluída para tal efecto.
 • Por cumprimento das obrigas legais aplicables á persoa responsable do tratamento.

O interesado ten dereito a retirar o consentimento dado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á legalidade do tratamento realizado con anterioridade.

CONFIDENCIALIDADE E DESTINATARIOS

RESPONSABLE garante que implementou as técnicas e organizacións axeitadas para garantir a seguridade establecida polas leis ao respecto e evitar a alteración, perda, roubo de datos persoais e calquera tratamento ou acceso non autorizado e para protexer os dereitos e liberdades de os usuarios; respectar a súa confidencialidade e realizar o tratamento de datos de acordo coas finalidades que lles correspondan. Comprométese tamén a cumprir o deber de segredo. Así mesmo, garántese que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidos na normativa vixente. Non obstante, o anterior (tendo en conta en todo momento as vulnerabilidades da tecnoloxía actual, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables asociados a cada un dos tratamentos), as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables e podería haber filtracións por accións intencionadas de terceiros.

Os datos comunicaranse a:

 • As administracións públicas e a administración de xustiza ”.
 • Xestores de tratamento cos que o RESPONSABLE asinou os correspondentes contratos requiridos pola lei.

Non se transferirán a terceiros, agás por obriga legal. No caso de que xurda a necesidade de realizar unha cesión a terceiros, producirase información previa solicitando o consentimento expreso para esa cesión. A entidade RESPONSABLE do tratamento de datos, así como os que interveñen en calquera fase do tratamento e / ou as entidades ás que se lle comunicou, están obrigados a observar o segredo profesional e a adoptar os niveis de protección e medidas técnicas e medidas organizativas necesarias ao seu alcance para garantir a seguridade dos datos persoais, evitando, na medida do posible, accesos non autorizados, modificacións, subtraccións e / ou perda de datos ilegais, co fin de garantir o nivel de seguridade correspondente de os ficheiros do RESPONSABLE , segundo a natureza e sensibilidade dos datos facilitados polos usuarios deste sitio web.

 

PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE DATOS

Os datos persoais gardaranse para atender a solicitude do usuario e enviar comunicacións solicitadas ou consentidas (sempre que non se opoñan ao tratamento nin revoquen o consentimento). A retirada do consentimento non afectará á legalidade dos tratamentos realizados con anterioridade. Se se dá a circunstancia do inicio dunha relación contractual, unha vez cumprida esta, gardaranse os seus datos persoais, debidamente bloqueados, segundo o establecido na normativa sectorial vixente.

FORMULARIOS DE RECOLLIDA DE DATOS

OS USUARIOS QUE NON ESTÁN DE ACORDO CON ESTA POLÍTICA NON DEBERÁN ENTRAR NINGÚN DATOS A TRAVÉS DESTE SITIO WEB. O uso de determinados servizos ou solicitudes aRESPONSABLE estará condicionado á realización previa do correspondente rexistro de Usuario a través de formularios. Toda a información proporcionada polo Usuario a través dos formularios do sitio web para o anterior ou calquera outro propósito debe ser veraz. Para estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos os datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que faga e dos danos causados ao RESPONSABLE .

Nos formularios de recollida de datos, os campos marcados cun asterisco (*) son obrigatorios, indicando así que datos son necesarios. Polo tanto, no caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, RESPONSABLE pode denegar o servizo correspondente. Ao indicar e introducir os datos e marcando a caixa incluída para tal efecto, o usuario outorga un consentimento inequívoco aRESPONSABLE para que proceda ao tratamento dos datos facilitados para os fins mencionados.

Marque as caixas de consentimento antes de enviar os formularios. Deste xeito obtemos o consentimento e temos proba diso:

  Lin e acepto o Aviso Legal e a Política de privacidade

 Marque esta caixa se desexa recibir información.

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PREVENCIÓN E ERADICACIÓN DO ACOSO DIXITAL

Estamos comprometidos coa protección de datos e a igualdade de xénero e, polo tanto, comprometémonos a garantir o respecto no tratamento de datos persoais e os principios establecidos na normativa sobre protección de datos, concretamente no artigo 5 do Regulamento Protección Xeral de Datos. Adquirimos así o compromiso de previr, sensibilizar e actuar nos casos en que sexamos conscientes do ciberacoso, xa sexa laboral ou sexual. A través desta declaración de compromiso tomamos conciencia dos riscos que supón Internet e as TIC en relación con este tipo de comportamentos e fomentamos unha cultura de respecto á privacidade das persoas e concienciación no uso de datos persoais. Expresamos o noso profundo rexeitamento ao acoso laboral e ao acoso sexual ou por razón de sexo e expresamos o noso compromiso coa prevención e erradicación destes comportamentos. Estamos totalmente en contra do uso de datos persoais que impliquen procesamento de datos ilegal, o que podería socavar o dereito á privacidade e privacidade dos empregados. Estamos firmemente comprometidos coa protección de datos persoais, necesarios para salvagardar o dereito fundamental á honra e á intimidade persoal e familiar das persoas. En consecuencia, respectamos os principios do artigo 5 do Regulamento xeral de protección de datos e minimizaremos o tratamento de datos persoais dos nosos traballadores que poden aumentar o risco de conduta que constitúa acoso. En calquera caso, teremos en conta o posible impacto en termos de xénero dos tratamentos que realiza.

DATOS DO USUARIO SUXEITOS A TRATAMENTO

A través dos formularios desta páxina web solicítanse os seguintes datos que serán tratados: nome, apelidos, DNI, nacionalidade, enderezo postal, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e datos facilitados polos interesados.

No caso de que o propietario proporcione, en calquera momento, datos de terceiros, manifesta que ten o seu consentimento e comprométese a transferirlles a información contida neste documento.

Informámoslle que as imaxes e fotografías de persoas (incluídas as de menores) que o propiRESPONSABLE podería publicar na páxina web son propiedade de RESPONSABLE e que, para obtelas, obtívose o consentimento previo do interesado. (e / ou pais, titores ou representantes legais). Nótase que non deben ser utilizados polos usuarios sen autorización previa.

COMUNICACIÓNS E APLICACIÓNS DE MENSAXE

O RESPONSABLE non envía por correo electrónico correos comerciais que non foran solicitados ou autorizados previamente polo Usuario.

Se atender a súa solicitude implica a necesidade de contactar contigo e para axilizar a comunicación, se utilizan aplicacións de mensaxería rápida, WhatsApp, Skype ou similares, informámoslle que o uso deste tipo de aplicacións pode non ser seguro para o intercambio. de datos persoais Tamén que os datos incorporados a estas aplicacións se almacenan en servidores que non sempre están dentro do espazo da UE. Polo tanto, debes darnos o teu consentimento cando nos pidas que nos comuniquemos contigo a través destes medios. Sen prexuízo do seu dereito a retirar o consentimento para tratar os datos en calquera momento, o que implicará a finalización das comunicacións e non afectará á legalidade dos tratamentos realizados con anterioridade.

PRECISIÓN E VERACIDADE DOS DATOS

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita al RESPONSABLE, exonerándole de cualquier responsabilidad al respeto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción.

COOKIES E AVISO XURÍDICO

 • Podes ver a información sobre as cookies a través da ligazón específica habilitada no sitio web.
 • Podes ver as condicións de uso do portal a través da ligazón específica habilitada no sitio web.

ACCESO A REDES SOCIAIS E / OU O BLOG

No caso de que o usuario acceda ás redes sociais ou ao blog ou se subscriba a el, informámoslle que os datos proporcionados serán procesados ​​para xestionar a súa subscrición ao blog ou á lista de seguimento das redes sociais. Ao darse de baixa, eliminaranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a súa destrución total.

O PROVEEDOR tratará os seus datos co fin de informarlle das actividades, produtos ou servizos do provedor a través destas redes sociais, así como para calquera outro propósito que a normativa sobre redes sociais permita, pero non será responsable das súas propias políticas. De privacidade.

PARTICIPACIÓN EN FOROS E PUBLICACIÓN DO SEU TESTIMONIO

Lembramos que as publicacións en redes sociais, blogs e sitios deste tipo amosaranse publicamente aos usuarios do sitio en liña e que poden ser compartidas por eles. No caso de que o usuario queira participar, ou publicar a súa opinión, nos foros web, redes sociais, blogue, etc. Informámoslle que os datos facilitados serán procesados ​​para tratar as preguntas e suxestións propostas e regular a participación nel. Calquera rexistro ou transmisión de datos persoais que o usuario facilite implica o coñecemento e aceptación inequívoca do [Aviso Legal] e da Política de privacidade que se amosan no sitio web. Os datos conservaranse sempre que haxa un interese mutuo por manter o final do tratamento. Cando xa non sexa necesario para este efecto, suprimirase coas medidas de seguridade adecuadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a súa destrución total.

DEREITOS DOS INTERESADOS

Informámoslle que ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e a limitación e oposición ao seu tratamento contactando con AVV ALVARO CUNQUEIRO  enviando un correo electrónico a asoc.alvarocunqueiro@gmail.com, indicando como Asunto: “protección de datos”, e achegando unha fotocopia do seu DNI ou calquera outro medio similar na lei. Ten dereito a retirar o consentimento dado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á legalidade do tratamento realizado con anterioridade. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control www.aepd.es se considera que se poden violar os seus dereitos en relación coa protección dos seus datos.

CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

RESPONSABLE resérvase o dereito de modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia.

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para todos os efectos, as relacións entre RESPONSABLE e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados. co seu uso os Xulgados e Tribunais correspondentes á xurisdición de SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña).